Jul 13th

ANDAL 36. PASURAM-30

By Raja

 

பாசுரம்-30

 

வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனைத்

திங்கள் திருமுகத்துச் சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி

அங்கப்பறை கொண்டவாற்றை அணி புதுவைப்

பைங்கமலத் தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன

சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே

இங்கிப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரைத் தோள்

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்

எங்கும் திருவருள் பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-30

 

“The Holy Milky Ocean

When churned by Madhavan,

Gave the nectar to Devas.

Who can do such things?”

 

“Kesi, the dreadful demon

Was destroyed by Kesavan.

In Ayarpadi, the girls settled.

And the Lord, they worshiped.”

 

“Like full moon, the girls,

Had their beautiful face,

They wore fitting jewels

To follow His footsteps.”

 

“Periyalwar who appeared

In Srivilliputhur, Tamil land,

Wearing a garland of lotus,

Knew these historical events.”

 

“His daughter Kodhai,

Wrote this Tiruppavai,

In thirty nice episodes

For combined studies.”

 

“Those who sing properly,

In this land of ours regularly,

All the divine songs thirty,

They’ll get riches in plenty.”

 

“With His four shoulders,

His red eyes, beautiful face,

And wealth, He’ll bless us

For our everlasting happiness.”

 

(The End of 30 Songs-

Pasurams of Andal)

 

 

 

Jul 13th

ANDAL 35. PASURAM-29

By Raja

 

 பாசுரம்-29

 

சிற்றம் சிறுகாலே வந்து உன்னைச் சேவித்து உன்

பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்!

பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்த நீ

குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமற் போகாது

இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா!

எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்தன்னோடு

உற்றோமே ஆவோம் உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்

மற்றை நம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-29

 

“By dawn we all came,

To chant your holy name,

Please listen to our views

Your lotus feet, as we praise.”

 

“Your fame is boundless.

Please don’t go leaving us,

Saying we’re inferior slaves,

Though you’re born with us.”

 

“Today we worship you

Not for boons from you

But for our next seven births,

To be your companions on this earth.”

 

“We’ll serve you as slaves.

If we’ve any other ideas,

Have them changed please.

As we need your blessings.”

 

 

 

Jul 13th

ANDAL 34. PASURAM-28

By Raja

 

பாசுரம்-28

 

கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்து உண்போம்

அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உன்தன்னைப்

பிறவிப் பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாம் உடையோம்

குறைஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா! உன்தன்னோடு

உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது

அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன்தன்னைச்

சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீறி அருளாதே

இறைவா! நீ தாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-28

 

“We’ll go to forest now

Behind the milch cows,

We’ll all eat together

There when we gather.”

 

“We aren’t so wise,

As ignorant shepherds,

But how in our clan

You chose to be born?”

 

“It’s our good fortune

Govinda, you’re born

To be with us all,

With no shortfall.”

 

“Our mutual relationship

Will anyone try to wipe?

No, it can’t be broken

As we’re brainless children.”

 

“Your fame we forgot,

Out of love, believe it.

We called you by low names

But you minded not the same.”

 

“Please forgive us all

Out of your free will

Give us what we want,

As your priceless grant.”

 

 

 

 

Jul 12th

ANDAL 33. PASURAM-27

By Raja

 

பாசுரம்-27

 

கூடாரை வெல்லும் சீர்க் கோவிந்தா! உன்தன்னைப்

பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெறும் சம்மானம்

நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச்

சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப் பூவே

பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாம் அணிவோம்

ஆடை உடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு

மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக்

கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-27

 

“Oh Govinda, You’re famous

For your victories o’er enemies.

We’re steadfast in our vows.

We extend you our praises.”

 

“Will you give us all prizes,

Like Earrings, Bracelets, Bangles

Or any other costly jewels,

For us to wear these articles.”

 

“We’ll wear rich cloths

And will eat milk rice

With ghee that flows

Freely in our forearms.”

 

“To our heart content,

These things we’ll eat,

And with all our gatherings,

Let the world praise us.”

 

 

 

 

Jul 12th

ANDAL 32. PASURAM-26

By Raja

 

பாசுரம்-26

 

மாலே! மணிவண்ணா! மார்கழி நீராடுவான்

மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல்!

ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன

பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்சசன்னியமே

போல்வன சங்கங்கள் போய்ப்பாடு உடையனவே

சாலப் பெரும் பறையே பல்லாண்டு இசைப்பாரே

கோல விளக்கே கொடியே விதானமே

ஆவின் இலையாய்! அருளேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-26

 

“Oh Tirumal, we’re seeing,

On banyan leaf you’re floating,

With precious jewels sparkling,

We’ve a question for asking.”

 

“What we want for our bath

During the Marghazi month,

Please find out and tell us.

For our future guidance.”

 

“Like Panchajanya Conch

We want milk-white conch,

Big drums producing noise

That’ll reach long distance.”

 

“We want Pallandu singers.

Give us many bright lights.

We need upper garments

Give us beautiful flags.”

 

(Note: “Pallandu, Pallandu”

Song Periyalwar sang.

Out of his love for God,

he sang that God should

live long though God is eternal

and there is no death for God)

 

 

Jul 12th

ANDAL 31. PASURAM-25

By Raja

 

 

பாசுரம்-25

 

ஒருத்தி மகனாய்ப்  பிறந்து ஓரிரவில்

ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத்

தரிக்கிலானாகித் தான் தீங்கு நினைந்த

கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில்

நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே! உன்னை

அருத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில்

திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி

வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-25

 

“You appeared as a son

To Devaki in prison,

In the same night one

You became Yasoda’s son.”

 

“The jealous Kamsan’s plot

As false, you smashed it,

With fire you brought in

His stomach did burn.”

 

“We think of You Vishnu

With our love for you,

And came here to see

Your strong big body.”

 

“if you give what we want,

We’ll praise your talent

Also about your wealth,

And start singing for both.”

 

“Then no more worries,

Drowned in happiness

We’ll sing in praise

Of your great qualities.”

 

 

 

Jul 11th

ANDAL 30. PASURAM-24

By Raja

 

 பாசுரம்-24

 

அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய்! அடிபோற்றி!

சென்று அங்குத் தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல் போற்றி!

பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி!

கன்று குணிலா எறிந்தாய் கழல் போற்றி!

குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி!

வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி!

என்றென்று உன் சேவகமே ஏத்திப் பறை கொள்வான்

இன்று யாம் வந்தோம் இரங்கேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-24

 

“You measured the world short.

We worship your feet for it.

In south, Lanka you visited.

And demons all, you destroyed.”

 

“Sakadasuran you kicked

And the cart-demon died.

As a calf, Vathsasuran came

You killed him in no time.”

 

“Kabithasuran came out

As a ripe Vila Tree fruit,

He was at once thrown out

Thus his fatal fate, he met.”

 

“As a warrior, your anklet

Adorns well your lotus feet,

Really we’ve all praises,

As this pleases our eyes.”

 

“The Govardana Mount,

Like umbrella, you lifted it,

And saved many lives

From the torrential rains.”

 

“For the talents showed,

The spear in your hand

To destroy all enemies,

We extend our praises.”

 

“Like this in many ways,

With our drums beats,

We want to announce.

We came now for this.”

 

 

 

 

Jul 11th

ANDAL 29. PASURAM-23

By Raja

 

 பாசுரம்-23

 

மாரி மலை முழஞ்சில் மன்னிக்கிடந்து உறங்கும்

சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து

வேரி மயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்து உதறி

மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப்

போதருமா போலே நீ பூவைப் பூவண்ணா உன்

கோயில் நின்று இங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய

சீரிய சிங்காசனத்து இருந்து யாம் வந்த

காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-23

 

“Oh Narayana! In rainy season

The sleeping lion from its den

When it wakes up, it roars,

And tosses its shaggy mane.”

 

“Like fire, it opens its eyes,

All the four sides it sees,

After ending its laziness

From the cave, out it goes.”

 

“Like that, you come here

From the temple interior,

And have mercy on us,

With all your blessings.”

 

“Please sit on the throne,

Find out, one by one,

Our legitimate wants,

And bestow your grants.”

 

 

Jul 11th

ANDAL 28. PASURAM-22

By Raja

 

பாசுரம்-22

 

அங்கண் மாஞாலத்து அரசர் அபிமான

பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே

சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம்;

கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே

செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ?

திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல்

அங்கண் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்

எங்கள்மேல் சாபம் இழிந்தோலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-22

 

“In this big and wider world,

That’s beautiful and bold

All ruling kings, as a crowd,

Under your cot, they stand.”

 

“Like them we take refuge.

The lotus opens at a stage

Step by step, its closed petals,

Like this slowly open your eyes.”

 

“Open your eyes slowly

And show us your mercy.

The moon and sun slowly rise.

Like that, open slowly your eyes.”

 

“Once your mercy is on us,

It’ll wipe out all our sins.

So, please open your eyes

And wash out all our sins.”

 

 

 

Jul 10th

ANDAL 27. PASURAM-21

By Raja

 

பாசுரம்-21

 

ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப

மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்

ஆற்றல் படைத்தான் மகனே! அறிவுறாய்;

ஊற்றம் உடையாய்! பெரியாய்! உலகினில்

தேற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயில் எழாய்;

மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்து உன் வாசற்கண்

ஆற்றாது வந்து உன் அடி பணியுமா போலே

போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்.

 

PASURAM-21

 

“The milk pot over flows

When milking the cows

Numerous cows you own

Oh You, Nandagopan’s son.”

 

“You wake up please!

You’ve that firmness!

In strength, you’re good!

As an object, you stood!”

 

“You wake up please!

At your gate, their weaknesses,

The lost enemies expose out,

And surrender at your lotus feet.”

 

“Like them, we also come.

We chant there your name.

Also sing in praise of you

It’s our prayer, it’s true.”

 

 

You Might Also Like